Taustantarkastajat
 
Eheytyshoidot

Eheytyshoidot

Eheytyshoidoilla ja -terapioilla tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviä hoitomuotoja. Niiden historia tulee vuosikymmenten takaa.

Ajalta, jolloin lääkärit ja pastorit määrittelivät muut seksuaalisuuden muodot kuin heteroseksuaalisuuden sairaudeksi. Homoseksuaalisuus pyrittiin parantamaan mitä moninaisimmin tavoin. Lääketieteellä on käytössään ollut huomattava määrä konsteja kuten lobotomia, hormoni-, sähköshokkiaversio-, kemikaaliset aversiohoidot, itsetyydytysharjoitukset, hypnoosi, psykoanalyysi, lääkkeet sekä kastraatio ja sterilisointi (8, 10). Nykyään näitä keinoja voi pitää varsin järjettöminä.

Suomessa homoseksuaalisuuden historia on suhteellisen lyhyt, toki kirkonmiehet ovat suhtautuneet siihen tuomitsevasti hamasta kristinuskon historiasta Paavalin ja Augustinuksen ajoista lähtien. Tavallisen kansan parissa ei homoseksuaalisuus ole ollut mainittavampi asia. Varsinaisesti heihin kohdistetut ikävät toimet käynnistyivät psykiatrien toimesta samoihin aikoihin, kun rappeutumisteoria, rotuhygienia ja sosiaalidarwinismi oli muotia sekä vallitseva tieteellinen näkemys ihmisestä ja yhteiskunnasta (10). Rikokseksi homoseksuaalisuus kirjattiin vuonna 1894.

Suomessa 1971 homoseksuaalisuuden kriminalisointi poistettiin ja sairausluokitus poistui 1981. Suomessa homoseksualisuuden synkeimmät ajat kestivät hieman yli 100 vuotta. Tultaessa lähemmäs omaa aikaamme on Valvira 2013 kieltänyt eheyttämistoiminnan terveysalan ammattilaisilta osana heidän ammatinharjoittamistaan, mutta vapaa-ajalla tapahtuvaa eheytystoimintaa ei ole kielletty (8). Eli lääketieteen ammattilaisille on periaatteessa annettu kielto olla kajoamatta ihmisten seksuaalisuuteen tällä tavalla.

Joskus eheytystä tarjoavat tahot puhuvat konversioterapioista, vaikka kyseessä ei ole varsinainen terapia (7). Termeinä eheytyshoito tai -terapia ovat ristiriitaisia. Miten jokin, joka ei ole siis sairaus vaatisi osakseen korjaavaa terapiaa. Sairausluokitushan poistui 1981. Nyt  vuonna 2022 on eheytyshoitojen kieltämisestä tehty kansalaisaloite, joka on kerännyt yli 50 000 allekirjoitusta ja on edennyt eduskuntaan (1, 2).

Kyseessä ei ole pelkästään suomalainen toiminta, vaan maaliskuussa 2021 Euroopan Parlamentti julisti EU:n turvavyöhykkeeksi sateenkaari-ihmisille ja kehotti samalla kaikkia jäsenmaita kriminalisoimaan nk. eheytysterapiat (8). YK:n itsenäinen seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän vastainen asiantuntija on kehottanut YK:n jäsenmaita säätämään lakeja, jotka kieltävät tällaisen toiminnan (8). Ranneliike.net mukaan tänä vuonna eheytyshoidot ovat kielletty Kreikassa (alaikäisiltä), Ranskassa, Israelissa ja viime vuonna Kanadassa (6).

 

Tutkimus

Eheytyshoidoista Suomessa on tutkimusta tehnyt Peik Ingman ja Lumi Sammallahti (3). Raporttia varten tehdyssä kyselyn kohdassa “Kun koetit muuttua, tämä koski” yli 80 % vastaajista kertoo halunneensa muuttaa seksuaalista suuntautumistaan. Vajaa 60 % halusi muuttaa romanttista suuntautumistaan ja 20 % halusi muuttaa sukupuoli-identiteettiään.

Lähes kaikki vastaajat kertovat muutoksen hakemisen olleen vapaaehtoista, mutta siihen on vaikuttanut jokin ulkoinen tai sisäinen paine tai omaksutut asenteet. Vain pieni osa vastaajista koki muutospyrkimysten olleen täysin ulkoa pakotettuja. Vielä harvemmassa vastauksessa kuvattiin niitä täysin vapaaehtoisiksi. (4)

Eniten paineita eheytymisyrityksiin aiheutti uskonnollinen yhteisö (47 % vastaajista), toiseksi eniten perhe (38 %) ja kolmanneksi suurimmat tekijät olivat sukulaiset ja ystäväpiiri (kumpikin 30 %). Uskonnollisista yhteisöistä mainitaan mm. evankelis-luterilainen seurakunta ja herätysliikkeet, kuten viidesläisyys ja vanhoillislestadiolaisuus. Moni mainitsee näiden lisäksi ympäröivän yhteiskunnan aiheuttamat paineet. (3)

Kuusi vastaajaa kertoo sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen luoneen paineita eheytymiseen, kahdeksan vastaajaa on saanut paineita oppilaitoksesta ja viidelle vastaajalle paineita on luotu työpaikan suunnasta. (3)

Jos vastaaja on yrittänyt muuttaa omaa seksuaalisuuttaan tai sukupuoli-identiteettiään, useimmiten on kokeiltu itseopiskelua Raamatun tai muun kirjallisuuden avulla (42 %), käytöksen muuttamista feminiinisemmäksi tai maskuliinisemmaksi (39 %) ja heteroseksuaalisia seurustelusuhteita (38 %). Eräs vastaaja sanoo yrittävänsä vältellä koko aihetta ja kieltää kaiken, ja toinen kertoo hukuttaneensa ajatukset opiskeluun tai paaston aiheuttamaan näläntunteeseen. (3) Näiden ohella on koetettu demoneiden poistamista.

Eheytyshoitoja on toteuttaneet raportin mukaan yksityishenkilöt, kuten oma perhe, sukulaiset tai ystävät (27 %), uskonnollisen yhteisön auktoriteettiasemassa toimivat henkilöt (21 %) tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset, jotka on kohdattu potilaan roolissa (15 %). Aina “eheyttäjän” koulutustausta ei ollut tiedossa, tai vastaajalle ei ollut varmaa, oliko henkilö toiminut ammattiroolissa vai yksityishenkilönä. (3) Valtaosa vastaajista kuvasi eheytyshoitoihin tulevan paineen liittyvän uskontoon tai uskonnolliseen yhteisöön (4).

Kuva: Ingman, Peik & Sammallahti, Lumi (2020) Taakasta voimavaraksi -hanke Eheytysraportti (4)

Jokin muu koulutus -kohdan vastauksissa ilmoitettiin seurakunnan kouluttama vapaaehtoistyöntekijä, Iso Kirja -opiston teologinen koulutus (psykoterapeutilla oman koulutuksensa lisäksi), kristilliset sielunhoitokoulutukset tms (4).

Tähän asti asiat varsin selkeitä. Eheytystoiminta liittyy uskonnolliseen toimintaan ja sitä tarjoavat terveydenhoitajat, lääkärit, pastorit ja psykoterapeutteihin lukeutuvat tahot.

 

Missä siis ongelma?

Tästä havainnosta huolimatta, Setan kanta on seuraava (Hyväksytty Setan hallituksen kokouksessa 5.3.2022):

Seta on toiminut sen puolesta, että ns. eheytystoiminta tulisi Suomessa kieltää kokonaan. Toiminta ei ole sallittua osana terveydenhuoltoa, mutta tämä ei riitä ilmiöön puuttumiseen. Seta on vuonna 2008 esittänyt, että ns. eheytystoiminta kiellettäisiin osana uskomushoitojen sääntelyä. Setan voimassa olevassa poliittisessa linjauksessa toiminnasta on kirjattu seuraavasti: Seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun muuttamiseen tähtäävät toimenpiteet (henkiseksi väkivallaksi laskettava eheyttäminen) kielletään myös vaihtoehto- ja uskomushoitona.

Setan selvityksessä (2022) on seuraavanlaisesti:

”Vuonna 2018 Valviralta pyydettiin selvennystä heidän linjauksestaan nk. eheytyshoitoihin. Vastauksessa todettiin muun muassa seuraavaa: Valvira toteaa, että eheytyshoidot ovat niin kutsuttuja vaihtoehto/uskomushoitoja. Valviralla ei ole toimivaltaa valvoa tällaisten hoitojen antamista tai niiden sisältöä, asianmukaisuutta tai tehokkuutta, tai vahvistaa niitä sallituiksi tai kielletyiksi. Valvira on katsonut lääketieteen ulkopuolella olevien hoitojen eli niin sanottujen vaihtoehto/uskomushoitojen tai ei-lääketieteellisten hoitojen osalta, ettei lainsäädäntö aseta terveydenhuollon ammattihenkilön koulutuksen saaneelle estettä antaa myös tällaisia hoitoja, koska niiden antamisesta ei ole säädetty” (8).

Ja edelleen:

Yksittäiset terveydenhuollonammattilaiset sekä vaihtoehtohoitojen, uskomushoitojen ja sielunhoidonharjoittajat voivat loputtomasti keksiä uusia tapoja soveltaa menetelmiä, jotka on kehitetty aivan muihin käyttötarkoituksiin.

Samaisessa selvityksessä vaihtoehto/uskomushoitoa määritellään näin: Duodecimin lääketieteensanaston mukaan uskomushoidot tai uskomuslääkintä tarkoittavat lääketieteelliseen tutkimukseen perustuvan lääkinnän ulkopuolelle jääviä hoitomenetelmiä (8, 9).

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansalaisaloitteen Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytys hoidoille” julkisessa kuulemisessa, mm Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho tiedusteli ns. täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käsittelevän lakialoitteen etenemistä (1).

Mia Laiho on aiemmin jättänyt aloitteen, joka kovalla kädellä rajoittaisi täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen saatavuutta ja sitä kautta itsemääräämisoikeutta (11):

Näin ollen lakialoitteessa ehdotetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin lisättäväksi terveydenhuollon ammattihenkilön tutkimusta ja hoitoa edellyttäviä potilasryhmiä ja sairauksia koskeva 4 b luku. Luku sisältää säännöksen oikeudesta tutkia ja hoitaa eräitä kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia potilasryhmiä ja vaikeimpia sairauksia. Ehdotetun säännöksen tarkoituksena on parantaa yleistä potilasturvallisuutta luomalla säännökset siitä, mitä potilasryhmiä voisivat hoitaa vain terveydenhuollon ammattilaiset ja minkä sairauksien hoitoon vaihtoehtohoitojen antajat voisivat osallistua ainoastaan yhdessä laillistetun lääkärin kanssa.” (11).

 

  On mieletöntä, ettei eheytyshoitoja ole vielä kielletty. Hallitusohjelmaanhan on kirjattu vaihtoehtohoitojen säätelystä. Hallituskautta on nyt pari vuotta mennyt, eikä mitään ole oikein tapahtunut.”
 –Perttu Jussila (14; Yle 2021).

 

Vuonna 2020 laadittiin kansalaisaloite Puoskarilaki Suomeen. “Puoskareilla” tarkoitettiin tässä yhteydessä vaihtoehtoisia hoitomuotoja tarjoavia ja markkinoivia tahoja. Tarkoituksena ei ollut aloitetekstin mukaan niinkään kieltää vaihtoehtoisia hoitoja, vaan “suojella ihmisiä potentiaalisesti vaarallisilta hoidoilta” ja saada Suomeen uskomus- ja vaihtoehtohoitoja valvova taho. Aloite sai kuuden kuukauden aikana noin 11 000 allekirjoitusta, eli se ei edennyt eduskunnan käsittelyyn asti.

Eheytyshoidot voitaisiin laskea osaksi “puoskarilakia”, joka kattaisi laajemman joukon hoitoja, joilla ei ole pohjaa lääketieteessä. Puoskarilakia on suunniteltu Suomeen jo 13 vuoden ajan, mutta asia ei ole edennyt eduskunnassa.”
– Kehrääjä Verkkolehti (15)

 

” Keskustan eduskuntaryhmä tukee eheytyshoitojen kieltämistä. Ryhmän mukaan yksityiskohdat tulee ratkaista vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Eduskuntaryhmä kertoo asiasta Suomenmaalle lähettämässään tiedotteessa.”
– Suomenmaa -lehti (16)

 

Eheytyshoitoja koskeva laki uhkaa vaikuttaa vaihtoehtohoitoihin?

Tämä aiheuttaa huolen pyritäänkö eheytyshoitojen kieltämiseen liittyvän lain varjolla vaikuttamaan siis muulla tavalla täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin jos asiassa edetään Mia Laihon tai Setan vaatiman mukaan?

Nämä molemmat ehdotukset liittyvät huonomaineiseen puoskarilakiin, jonka tarkoitusperät ovat aivan muualla kuin seksuaalivähemmistöjen hyvinvoinnin edistämisessä. Jotta niin ei tapahtuisi tulisi eheytyshoitoihin liittyvä lainsäädäntö käsitellä itsenäisenä lakinaan. Samalla voidaan varmistaa sen kohdentuminen niihin tahoihin, jotka tallaista toimintaa harjoittaa.

Erillinen kysymys onkin, että nykyisen tiedon valossa eheytyshoitoja toteutetaan useimmiten itsenäisesti kuten itseopiskelua Raamatun tai muun kirjallisuuden avulla (42 %) tai käytöksen muuttamista feminiinisemmäksi tai maskuliinisemmaksi (39 %) ja lähipiirin painostuksesta (3), että millainen lain tulisi olla, jotta se vaikuttaisi näihin tekijöihin? Vai ovatko ne lain ulottumattomissa.

 

Pohdintaa

Eheytyshoitoja antaa terveydenhuollon ammattilaiset ja uskonnolliset yhteisöt, ei vaihtoehtohoitoihin lukeutuvat toimijat. Miksi Valvira, psykologiliitto, ym. mielellään kääntää nämä vaihtoehtohoitojen suuntaan on helppo arvata.

Menneinä vuosina innokkaimmat eheytyshoitojen kannattajat ovat olleet juuri lääkäreitä ja psykologeja, ym. niinpä on miellyttävämpää olla myöntämättä tallaista ikävää epäkohtaa ja koettaa asettaa lain tuomat rajoitukset vaihtoehtohoidoille. Samalla voi hieman pyrkiä painamaan unohduksiin sitä kiusallista tutkitun tiedon ja lääketieteen aikaa, jolloin lääketieteen edustajat päättivät, että homoseksuaalisten, vähän oppineiden, ilomielisten naisten ja monien muiden henkilöiden kohdalla kastraatio ja sterilisaatio on koko yhteiskunnalle parhaaksi (10).

Ja että edelleen eheytyshoitoja tyrkyttää terveydenhuollon ammattilaiset, joita Valvira sen paremmin kuin ammattiliitokaan ei saa kuriin.

Erityisen houkuttelevaksi tämän lain saattaa tehdä mahdollisuus saada läpi täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja koskeva laki, eheytyshoitoja koskevan lainsäädännön varjolla. Tarjoaisihan se muutamille politikoille kutkuttavan tilaisuuden toteuttaa omaa ja ammattiliittonsa agendaa, joka muutoin on vastatuulessa. Ja jota muutamia äänekkäitä henkilöitä lukuunottamatta kukaan muu ei kaipaa (12).

 

Katsotaan sitten vaihtoehtohoitojen lähihistoriaan. Lehtosen (10) kirjoittaman mukaan ne tulivat tunnetummaksi 1960–1970 luvuilla. Vaihtoehtohoitoihin liitettiin vegetarismi, jooga, feminismi, homeopatia, antroposofia, ympäristöarvot, itämaiset uskonnot, luonnon- ja kansanparannusmenetelmät. Vaihtoehtohoitojen kannattajat olivat aikakautensa kritisoijia, useita heistä löytyy edelleen vihreiden edustajistosta. Voisi varsin rohkeasti sanoa kyseessä olleen suomalaisen hippiliikkeen osanen. Samoina vuosina homoseksuaalisuus poistettiin rikosnimikkeistä. Kenties hippiliikkeen vapaa rakkaus ja liberaali aate mahdollisti tämän.

Yhtälö on siinä mielessä hämmentävä, että vaihtoehtohoitojen historian puolesta, olettaisi niiden olevan ääripää mitä tulee tähän aiheeseen. Aika näyttää miten hippien käy tällä erää, voittaako puoskarilakia toivovat tahot vai saako hipit vipeltää vapaana jatkossakin.

 

 

Lähteet:

 1. Eduskunta: Sosiaali-ja terveysvaliokunnan julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta 2.6.2022. https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/valiokuntien-julkiset-kuulemiset-ja-avoimet-kokoukset/02062022_stv
 2. Seta; Sateenkaarihistoriaa. Verkkoaineisto, viitattu 8.6.2022 https://seta.fi/ihmisoikeudet/sateenkaarihistoria-suomessa
 3. Ingman, Peik & Sammallahti, Lumi (2021); Raportti: Eheytysyrityksillä äärimmillään hengenvaarallisia seurauksia (2021; Kehrääjä). Verkkoaineisto, viitattu 8.6.2022 https://kehraaja.com/raportti-eheytysyrityksilla-aarimmillaan-hengenvaarallisia-seurauksia/
 4. Ingman, Peik & Sammallahti, Lumi (2020) Taakasta voimavaraksi -hanke Eheytysraportti. Verkkoaineisto, viitattu 8.6.2022
  http://www.voimavaraksi.fi/wp-content/uploads/2021/02/Eheytysraportti-TaaVo.pdf
 5. Setan linjaukset seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun muuttamiseen tähtääviin toimenpiteisiin puuttumisesta ja niiden ennaltaehkäisystä 2022. Verkkoaineisto, viitattu 8.6.2022
  https://seta.fi/ihmisoikeudet/poliittiset-painopistealueet-2019-2022/eheytystoiminta/
 6. Ranneliike.net Eheytysideologia. Verkkoaineisto, viitattu 8.6.2022 https://ranneliike.net/artikkelit/asiasana/Eheytysideologia
 7. Seta; (2018) epressi: Juuri nyt pinnalla: sateenkaari-ihmisiin kohdistuva eheyttämistoiminta on ihmisoikeusongelma. Verkkoaineisto, viitattu 8.6.2022 https://www.epressi.com/tiedotteet/sosiaaliset-kysymykset/juuri-nyt-pinnalla-sateenkaari-ihmisiin-kohdistuva-eheyttamistoiminta-on-ihmisoikeusongelma.html
 8. Ingman, Peik (2022). Eheytystoiminta ja yhteiskunnanvastuu. Setan selvitys 10.3.2022. Verkkoaineisto, viitattu 8.6.2022
  https://setary.sharepoint.com/:b:/g/EdRZZ8B91kRIocdhX3pFH2wBYTWhFToLJL3vsI8W4yfX0Q?e=QTujk6  ja https://www.sttinfo.fi/tiedote/seta-vaatii-eheyttamistoiminnan-tayskieltoa-suomeen?publisherId=69817783&releaseId=69934665
 9. Duodecim (2016) uskomuslääkintä. Verkkoaineisto, viitattu 8.6.2022 https://www.terveyskirjasto.fi/ltt03636
 10. Lehtonen, J. (2021) Terveys ja humpuuki. Kaikki mikä parantamisessa on mennyt vikaan. Kustannusyhtiö Tammi.
 11. Eduskunta: Lakialoite LA 106/2020 vp; Lakialoite laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_106+2020.aspx
 12. Keski-Hallila, S. (2018). Kuluttajien näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista – vertailu 2008 ja 2018. Raportti. Helsinki: Taloustutkimus Oy sekä Tampereen yliopisto & Taloustutkimus Oy: Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2018 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2020-05-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3372
 13. Duodecim (2012). Duodecimin tiedottajapalkinto Hannu Lauermalle. https://www.duodecimlehti.fi/duo10640
 14. Yle (2021) Eheytyshoitojen kriminalisointia ajava kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn https://yle.fi/uutiset/3-12068861
 15. Kehrääjä verkkomedia (2021). Kansalaisaloite pyrkii kieltämään eheytyshoidot Suomessa. Verkkoaineisto, viitattu 8.6.2022 https://kehraaja.com/kansalaisaloite-pyrkii-kieltamaan-eheytyshoidot-suomessa/
 16. Suomenmaa (2021) Keskustan eduskuntaryhmä tukee eheytyshoitojen kieltämistä.
  https://www.suomenmaa.fi/uutiset/keskustan-eduskuntaryhma-tukee-eheytyshoitojen-kieltamista/